Tancar
menuImatgesuperior
Index
dantePerfil

Temes de literatura universal. El viatge

Autoria: Laura Borràs Castanyer

Sentit del text


Però, quin mètode hem d'utilitzar per a l'anàlisi crítica, per a arribar a penetrar en el sentit del text? El celebrat cercle hermenèutic, especialment tal com es manifesta en la indagació històrica i en la crítica literària, s'ha formulat de manera diversa en diverses teories hermenèutiques. Generalment descriu que en el procés de comprensió i interpretació, la part i el tot estan relacionats de manera circular. És a dir, que en nom de la comprensió del tot és necessària la comprensió de les parts, mentre que per a la comprensió de les parts és necessari tenir un cert nivell de comprensió del tot. Això significa que la reflexió sobre la manera en què la comprensió literària s'ha produït és un moment crucial de la crítica literària. Cap aquí dirigirem els nostres esforços.

L'hermenèutica tradicional concebia la interpretació com l'acte de tornar familiar tot allò que a primera vista apareixia com a estrany i aliè. De la filosofia hermenèutica de Gadamer, estructurada per a preservar les diferències i tensions entre els horitzons d'expectatives de text i intèrpret, m'interessa la possibilitat de l'intèrpret d'haver comprès el text. Contràriament a Kant, que pensa que entén Plató millor del que Plató s'entenia ell mateix, Gadamer creu que no podem aspirar a comprendre millor els textos de Plató, sinó només d'una manera diferent. Algú podria objectar que aquest principi historicista aparent talla d'arrel la possibilitat no solament de l'existència d'una interpretació vàlida, sinó també, cosa que és més important, l'existència d'una crítica legítima. Això no obstant, el terreny de la crítica literària és un test particularment crucial per a la teoria hermenèutica. No solament perquè el seu objecte d'estudi té a veure amb la interpretació dels textos, sinó també perquè els textos que aquella interpreta són de caràcter més problemàtic, ja que com a obres d'art, els textos literaris semblen estar allunyats de la resta dels usos del llenguatge. Del que hem dit anteriorment es desprèn que la rellevància de l'hermenèutica per a la crítica literària actual és que ofereix una formulació teòrica de la història literària que supera, que va més enllà de la tensió paradoxal entre la naturalesa històrica de la interpretació i la naturalesa estètica del text poètic.
imatgeFooter